REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Festiwal czekolady Lindt”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Festiwal czekolady Lindt”, zwanej dalej „Loterią” jest firma JET Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 12, numer KRS 0000178634, NIP: 526-25-39-932, zwana dalej Organizatorem.

§ 2

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 3

Loteria rozpoczyna się w dniu 01 września 2017 r. i trwa do dnia 29 grudnia 2017 r.

§ 4

Loteria organizowana jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 5

Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie www.festiwalczekoladylindt.pl przez cały okres trwania Loterii.

§ 6

Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora. 

§ 7

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§ 8

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

§ 9

Sprzedaż promocyjna produktów objętych Loterią jest prowadzona na terenie Polski od 01 września 2017 r. do 30 września 2017 r., okres ten zwany jest dalej „Okresem Sprzedaży Promocyjnej”. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie handlowej  firmy Lindt & Sprüngli poza produktami sprzedawanymi na wagę, tj. tzw. „luzem”, zwane dalej łącznie „Produktami” lub „Produktami Promocyjnymi”.

II.  WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

§ 10

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, nabywająca produkty, o których mowa w §9, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego na użytek własny, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 11

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Lindt & Sprüngli, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia.

§ 12

W Loterii mogą wziąć udział uczestnicy spełniający warunki określone w §10 i §11 którzy:

 1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokonają jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu, o którym mowa w §9.
 2. Pobiorą dowód zakupu tj. paragon fiskalny albo fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (tj. bez NIP nabywcy). Faktury wystawione na osoby prawne, spółki osobowe oraz wszelkie inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie są akceptowane. Na liście zakupów na dowodzie zakupu musi znajdować się słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli z treści dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis jego przedstawiciela).
 3. W dniach od 01 września 2017 r. od godziny 00:00 do 30 września 2017 r. do godziny
  23:59 zgłoszą się do Loterii rejestrując się na stronie internetowej www.festiwalczekoladylindt.pl. Podczas rejestracji należy podać obowiązkowo: imię, nazwisko, adres do korespondencji, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer dowodu zakupu (paragon fiskalny, fakturę VAT) Produktu / Produktów objętych promocją i załączyć skan tego dowodu zakupu (skan do 5MB) oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii i złożyć oświadczenie potwierdzające możność uczestnictwa zgodnie z  §11;
 4. Zachowają dowód zakupu Produktu / Produktów objętych promocją, czyli paragon fiskalny albo fakturę VAT.

§ 13

Uczestnik po dokonaniu prawidłowej rejestracji, otrzyma informację na stronie, że zgłoszenie zostało przyjęte.

§ 14

Prawidłowe zgłoszenia tzn. spełniające zapisy §12 są zapisywane w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Organizatora. Każde zgłoszenie w bazie otrzymuje indywidualny numer ID. Numer ID jest nadawany w kolejności wpływania zgłoszeń.

§ 15

 1. Każdy uczestnik, który dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego na jednym dowodzie zakupu, ma prawo do wysłania tylko jednego zgłoszenia do Loterii.
 2. Do Loterii można dokonać dowolnej ilości zgłoszeń z zachowaniem zasad opisanych w §12. Każdy numer dowodu zakupu można zarejestrować tylko raz. W przypadku próby ponownej rejestracji zgłoszonego już do Loterii numeru dowodu zakupu, w Loterii bierze udział tylko ten zgłoszony, jako pierwszy.

§ 16

Każdy uczestnik ma, do czasu zakończenia Loterii, obowiązek przechowywania wszystkich dowodów zakupu Produktu / Produktów zarejestrowanych w Loterii.

§ 17

Uczestnikowi jest przyznawany jeden los za prawidłowe zgłoszenie.

III.  NAGRODY I LOSOWANIE

§ 18

Pula nagród o wartości 36 000 zł brutto obejmuje: Ekskluzywny zestaw Lindt o wartości 240 zł brutto – 150 nagród. W skład każdej nagrody wchodzi: firmowy fartuch kuchenny Lindt, organizer z przepisami Lindt oraz z miejscem na własne przepisy, zestaw czekolad Lindt (torebki Lindor 100g Milk i Assorted) i czekolady Excellence 100g (70% Cacao, 85% Cacao, Orange Intense), czekolady do wypieków 180g (Milk i 51% Cacao) i gorąca czekolada Lindt 100g.

§ 19

 1. W Loterii przewidziano 30 losowań. Losowania nagród są przeprowadzane w siedzibie Organizatora. W losowaniach biorą udział wszystkie nr ID przydzielone zgłoszeniom na podstawie opisu w §14.
 2. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem nieprzezroczystych urn. W każdej z nich znajduje się 10 ponumerowanych kul z cyframi od 0 do 9. Liczba urn wykorzystanych do losowania odpowiada ilości cyfr w liczbie dokonanych zgłoszeń do Loterii, które biorą udział w danym losowaniu.
 3. Podczas każdego losowania z każdej urny zostaje wylosowana jedna kula. Cyfry z kolejno wyjętych kul tworzą liczbę odpowiadającą nr ID zgłoszenia, które zostaje w ten sposób wylosowane, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku, gdy cyfra widoczna na kuli wyjętej z urny tworzyłaby liczbę, która nie mieści się w zakresie numerów ID zgłoszeń z okresu przyjmowania zgłoszeń, to cyfra ta nie jest brana pod uwagę, zaś z tej urny wyjmuje się kolejną kulę aż do wyjęcia kuli z cyfrą odpowiadającą liczbie ze zgłoszeń. Czynność tą powtarza się aż do osiągnięcia liczby z zakresu nadanych uprzednio nr ID.
 5. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urn dokonuje osoba wskazana przez Komisję.
 6. Podczas każdego losowania losowanych jest pięciu zwycięzców.  
 7. Losowania odbywają się w terminach: 8, 15, 22 września 2017 r. i 2 października 2017 r. W terminach 8, 15, 22 września ma miejsce po siedem losowań a 2 października ma miejsce 9 losowań, każde dla zgłoszeń z określonego dnia tj. 8 września losowane są zgłoszenia z dni od 1 września 2017 r. do 7 września 2017 r.; 15 września 2017 r. losowane są zgłoszenia z dni od 8 września 2017 r. do 14 września 2017 r.; 22 września losowane są zgłoszenia z dni od 15 września 2017 r. do 21 września 2017 r.; 2 października losowane są zgłoszenia z dni od 22 września 2017 r. do 30 września 2017 r. Rozkład losowań wygląda następująco:
 1. Pierwsze losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 1 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.   
 2. Drugie losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 2 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 3. Trzecie losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 3 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 4. Czwarte losowanie  – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 4 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 5. Piąte losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 5 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 6. Szóste losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 6 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 7. Siódme losowanie – 8 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 7 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 8. Ósme losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 8 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 9. Dziewiąte losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 9 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 10. Dziesiąte losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 10 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 11. Jedenaste losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 11 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 12. Dwunaste losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 12 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 13. Trzynaste losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 13 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 14. Czternaste losowanie – 15 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 14 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 15. Piętnaste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 15 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 16. Szesnaste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 16 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 17. Siedemnaste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 17 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 18. Osiemnaste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 18 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 19. Dziewiętnaste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 19 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 20. Dwudzieste losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 20 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 21. Dwudzieste pierwsze losowanie – 22 września 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 21 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 22. Dwudzieste drugie losowanie  – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 22 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 23. Dwudzieste trzecie losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 23 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 24. Dwudzieste czwarte losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 24 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 25. Dwudzieste piąte losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 25 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 26. Dwudzieste szóste losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 26 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 27. Dwudzieste siódme losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 27 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 28. Dwudzieste ósme losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 28 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 29. Dwudzieste dziewiąte losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 29 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 30. Trzydzieste losowanie – 2 października 2017 roku, w losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia zarejestrowane do systemu w dniu 30 września 2017 od godziny 00.00.00 do godziny 23.59.59.
 1. W przypadku wylosowania kolejny raz ID należącego do tego samego uczestnika otrzymuje on tylko nagrodę wylosowaną, jako pierwszą, a losowanie nagrody zostaje powtórzone, aż do wylosowania ID należącego do uczestnika, który nie został wcześniej wylosowany.

§ 20

Powiadomienie o wynikach i weryfikacja prawa do nagrody:

 1. Zwycięzcy są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu. Organizator wysyła wiadomość w przeciągu dwóch dni roboczych po każdym losowaniu. W wiadomości zwycięzcy Nagród są informowani o wygranej, o sposobie i terminie dostarczenia nagrody.
 2. Lista zwycięzców dla każdego losowania w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania publikowana jest na stronie internetowej www.festiwalczekoladylindt.pl w terminie od trzech dni roboczych po każdym losowaniu do zakończenia Loterii.
 3. Zwycięzca rozumiany, jako członek jednego gospodarstwa domowego tj. zamieszkały pod tym samym adresem, niezależnie od posiadanego imienia i nazwiska może podczas trwania Loterii wygrać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń.
 4. Nagrody są wysyłane pocztą lub kurierem najpóźniej w terminie do 21 października 2017 r.
 5. Nieodebranie nagrody w dniu dostarczenia jej przez kuriera lub ostatniego dnia upływu terminu do odbioru nagrody przez kuriera lub pocztę oznacza rezygnację z nagrody.
 6. Wydawanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 7. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 8. Niedopuszczalne jest stosowanie przez uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnik, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie wykluczony z Loterii.
 9. Podczas przebiegu Loterii Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź doręczenia zdjęć dowodów zakupów zgłoszonych przez uczestnika lub innych potwierdzeń . Po wystosowaniu prośby o wyjaśnienie przesłanej w wiadomości mail na adres ze zgłoszenia, Organizator będzie dawał uczestnikowi trzy dni na udzielenie odpowiedzi i odesłanie jej w formie wiadomości mail. Organizator może wystąpić z prośbą o wyjaśnienie do dnia 9 października 2017 r. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Loterii.

IV.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 21

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie najpóźniej do 30 listopada 2017 r. (decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym).

§ 22

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Lindt”. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

§ 23

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpływu reklamacji, włączając w to nadanie w urzędzie pocztowym do uczestnika zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.

§ 24

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 25

W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Administratorem  danych osobowych uczestników Loterii jest Organizator. Dane uczestników Loterii są przetwarzane jedynie w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem Loterii. Każdy z uczestników Loterii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Loterii oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Uczestnicy Loterii przystępując do Loterii mogą wyrazić zgodę na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Zgoda na przesyłanie informacji handlowej nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału uczestnika w Loterii.
 4. Uczestnicy Loterii na każdym jej etapie mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

§ 27

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późniejszymi zmianami) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie uczestnika gry wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.